Content
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 249.000đ 259.000đ 264.000đ 270.000đ
.NET 265.000đ 270.000đ 280.000đ 290.000đ
.ORG 280.000đ 290.000đ 305.000đ 310.000đ
.INFO 436.000đ 439.000đ 442.000đ 446.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 195.000đ 198.000đ 201.000đ 204.000đ
.EU 187.000đ 190.000đ 192.000đ 195.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 237.000đ 241.000đ 244.000đ 248.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 249.000đ 253.000đ 257.000đ 261.000đ
.MOBI 430.000đ 435.000đ 445.000đ 445.000đ
.ASIA 347.000đ 353.000đ 358.000đ 364.000đ
.CA 360.000đ 366.000đ 371.000đ 377.000đ
.ME 773.000đ 785.000đ 798.000đ 810.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 255.000đ 259.000đ 263.000đ 267.000đ
.WS 692.000đ 703.000đ 714.000đ 725.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 555.000đ 560.000đ 570.000đ 575.000đ
.BZ 684.000đ 695.000đ 706.000đ 717.000đ
.MN 1.184.000đ 1.203.000đ 1.221.000đ 1.240.000đ
.BIZ 388.000đ 393.000đ 398.000đ 403.000đ
.PRO 445.000đ 450.000đ 455.000đ 455.000đ
.XXX 2.584.000đ 2.292.000đ 1.999.000đ 1.707.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%

Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 249.000đ 259.000đ 264.000đ 270.000đ
.NET 265.000đ 270.000đ 280.000đ 290.000đ
.ORG 280.000đ 290.000đ 305.000đ 310.000đ
.INFO 436.000đ 439.000đ 442.000đ 446.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 195.000đ 198.000đ 201.000đ 204.000đ
.EU 187.000đ 190.000đ 192.000đ 195.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 237.000đ 241.000đ 244.000đ 248.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 249.000đ 253.000đ 257.000đ 261.000đ
.MOBI 430.000đ 435.000đ 445.000đ 445.000đ
.ASIA 347.000đ 353.000đ 358.000đ 364.000đ
.CA 360.000đ 366.000đ 371.000đ 377.000đ
.ME 773.000đ 785.000đ 798.000đ 810.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 255.000đ 259.000đ 263.000đ 267.000đ
.WS 692.000đ 703.000đ 714.000đ 725.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 555.000đ 560.000đ 570.000đ 575.000đ
.BZ 684.000đ 695.000đ 706.000đ 717.000đ
.MN 1.184.000đ 1.203.000đ 1.221.000đ 1.240.000đ
.BIZ 388.000đ 393.000đ 398.000đ 403.000đ
.PRO 445.000đ 450.000đ 455.000đ 455.000đ
.XXX 2.584.000đ 2.292.000đ 1.999.000đ 1.707.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%

Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics