Content

Power A (Linux)

Chỉ với 450.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 30GB
 • Băng thông/ Tháng : 100GB
 • FTP Account : 5
 • MySQL : 5
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 6
 • Subdomain : 10
 • Alias/Park Domain : 10
 • Email POP3/webmail : 20
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Power A (Linux)
 • 3 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.350.000 đ
 • 4 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.800.000 đ
 • 5 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.250.000 đ
 • 6 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 7 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.150.000 đ
 • 8 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.600.000 đ
 • 9 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.050.000 đ
 • 10 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.500.000 đ
 • 11 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.950.000 đ
 • 12 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 13 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.850.000 đ
 • 14 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.300.000 đ
 • 15 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.750.000 đ
 • 16 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.200.000 đ
 • 17 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.650.000 đ
 • 18 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
 • 24 Tháng

  • 405.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 36 Tháng

  • 382.500 đ/Tháng
  • Tổng: 13.770.000 đ
 • 48 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 17.280.000 đ
 • 60 Tháng

  • 337.500 đ/Tháng
  • Tổng: 20.250.000 đ
Không, cám ơn!

Power B (Linux)

Chỉ với 570.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 40GB
 • Băng thông/ Tháng : 300GB
 • FTP Account : 10
 • MySQL : 10
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 11
 • Subdomain : 20
 • Alias/Park Domain : 20
 • Email POP3/webmail : 30
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Power B (Linux)
 • 3 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.710.000 đ
 • 4 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.280.000 đ
 • 5 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.850.000 đ
 • 6 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.420.000 đ
 • 7 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.990.000 đ
 • 8 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.560.000 đ
 • 9 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.130.000 đ
 • 10 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.700.000 đ
 • 11 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.270.000 đ
 • 12 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.840.000 đ
 • 13 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.410.000 đ
 • 14 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.980.000 đ
 • 15 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.550.000 đ
 • 16 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.120.000 đ
 • 17 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.690.000 đ
 • 18 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.260.000 đ
 • 24 Tháng

  • 513.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.312.000 đ
 • 36 Tháng

  • 484.500 đ/Tháng
  • Tổng: 17.442.000 đ
 • 48 Tháng

  • 456.000 đ/Tháng
  • Tổng: 21.888.000 đ
 • 60 Tháng

  • 427.500 đ/Tháng
  • Tổng: 25.650.000 đ
Không, cám ơn!

Power C (Linux)

Chỉ với 760.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 80GB
 • Băng thông/ Tháng : 600GB
 • FTP Account : 15
 • MySQL : 15
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 16
 • Subdomain : 30
 • Alias/Park Domain : 30
 • Email POP3/webmail : 50
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Power C (Linux)
 • 3 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.280.000 đ
 • 4 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.040.000 đ
 • 5 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.800.000 đ
 • 6 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.560.000 đ
 • 7 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.320.000 đ
 • 8 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.080.000 đ
 • 9 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.840.000 đ
 • 10 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.600.000 đ
 • 11 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.360.000 đ
 • 12 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.120.000 đ
 • 13 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.880.000 đ
 • 14 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.640.000 đ
 • 15 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.400.000 đ
 • 16 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.160.000 đ
 • 17 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.920.000 đ
 • 18 Tháng

  • 760.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.680.000 đ
 • 24 Tháng

  • 684.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.416.000 đ
 • 36 Tháng

  • 646.000 đ/Tháng
  • Tổng: 23.256.000 đ
 • 48 Tháng

  • 608.000 đ/Tháng
  • Tổng: 29.184.000 đ
 • 60 Tháng

  • 570.000 đ/Tháng
  • Tổng: 34.200.000 đ
Không, cám ơn!

Power D (Linux)

Chỉ với 1.050.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 120GB
 • Băng thông/ Tháng : 800GB
 • FTP Account : 20
 • MySQL : 20
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 21
 • Subdomain : 40
 • Alias/Park Domain : 40
 • Email POP3/webmail : 100
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Power D (Linux)
 • 3 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.150.000 đ
 • 4 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.200.000 đ
 • 5 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.250.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.300.000 đ
 • 7 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.350.000 đ
 • 8 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.400.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.450.000 đ
 • 10 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.500.000 đ
 • 11 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.550.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.600.000 đ
 • 13 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.650.000 đ
 • 14 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 14.700.000 đ
 • 15 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.750.000 đ
 • 16 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.800.000 đ
 • 17 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 17.850.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 18.900.000 đ
 • 24 Tháng

  • 945.000 đ/Tháng
  • Tổng: 22.680.000 đ
 • 36 Tháng

  • 892.500 đ/Tháng
  • Tổng: 32.130.000 đ
 • 48 Tháng

  • 840.000 đ/Tháng
  • Tổng: 40.320.000 đ
 • 60 Tháng

  • 787.500 đ/Tháng
  • Tổng: 47.250.000 đ
Không, cám ơn!

Power E (Linux)

Chỉ với 1.300.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 160GB
 • Băng thông/ Tháng : 1000GB
 • FTP Account : 25
 • MySQL : 25
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 26
 • Subdomain : 50
 • Alias/Park Domain : 50
 • Email POP3/webmail : 200
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Power E (Linux)
 • 3 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.900.000 đ
 • 4 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.200.000 đ
 • 5 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.500.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.800.000 đ
 • 7 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.100.000 đ
 • 8 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.400.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.700.000 đ
 • 10 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.000.000 đ
 • 11 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 14.300.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.600.000 đ
 • 13 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.900.000 đ
 • 14 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 18.200.000 đ
 • 15 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.500.000 đ
 • 16 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.800.000 đ
 • 17 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 22.100.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 23.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.170.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.105.000 đ/Tháng
  • Tổng: 39.780.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.040.000 đ/Tháng
  • Tổng: 49.920.000 đ
 • 60 Tháng

  • 975.000 đ/Tháng
  • Tổng: 58.500.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

Tổng tiền: 0đ
Content
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics