Content

CLASSIC 1

Chỉ với 50.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 5GB
 • Băng thông/ Tháng :
 • FTP Account : 0
 • MySQL : 0
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 0
 • Alias/Park Domain : 0
 • Email POP3/webmail : 5
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 1
 • 12 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 600.000 đ
 • 13 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 650.000 đ
 • 14 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 700.000 đ
 • 15 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 750.000 đ
 • 16 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 800.000 đ
 • 17 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 850.000 đ
 • 18 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 900.000 đ
 • 24 Tháng

  • 45.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 42.500 đ/Tháng
  • Tổng: 1.530.000 đ
 • 48 Tháng

  • 40.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.920.000 đ
 • 60 Tháng

  • 37.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.250.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 2

Chỉ với 100.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 10GB
 • Băng thông/ Tháng :
 • FTP Account : 0
 • MySQL : 0
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 0
 • Alias/Park Domain : 0
 • Email POP3/webmail : 20
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 2
 • 6 Tháng

  • 100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 600.000 đ
 • 12 Tháng

  • 100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 36 Tháng

  • 85.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.060.000 đ
 • 48 Tháng

  • 80.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.840.000 đ
 • 60 Tháng

  • 75.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.500.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 3

Chỉ với 145.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 15GB
 • Băng thông/ Tháng :
 • FTP Account : 0
 • MySQL : 0
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 0
 • Alias/Park Domain : 0
 • Email POP3/webmail : 25
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 3
 • 6 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 870.000 đ
 • 12 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.740.000 đ
 • 24 Tháng

  • 130.500 đ/Tháng
  • Tổng: 3.132.000 đ
 • 36 Tháng

  • 123.250 đ/Tháng
  • Tổng: 4.437.000 đ
 • 48 Tháng

  • 116.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.568.000 đ
 • 60 Tháng

  • 108.750 đ/Tháng
  • Tổng: 6.525.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 1

Chỉ với 180.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 20GB
 • Băng thông/ Tháng :
 • FTP Account : 0
 • MySQL : 0
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 0
 • Alias/Park Domain : 0
 • Email POP3/webmail : 50
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 1
 • 6 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 7 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.260.000 đ
 • 8 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.440.000 đ
 • 9 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
 • 10 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.800.000 đ
 • 11 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.980.000 đ
 • 12 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 13 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.340.000 đ
 • 14 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.520.000 đ
 • 15 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 16 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.880.000 đ
 • 17 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.060.000 đ
 • 18 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
 • 24 Tháng

  • 162.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.888.000 đ
 • 36 Tháng

  • 153.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.508.000 đ
 • 48 Tháng

  • 144.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.912.000 đ
 • 60 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 2

Chỉ với 300.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 50GB
 • Băng thông/ Tháng :
 • FTP Account : 0
 • MySQL : 0
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 0
 • Alias/Park Domain : 0
 • Email POP3/webmail : 100
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 2
 • 6 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.800.000 đ
 • 7 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.100.000 đ
 • 8 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.400.000 đ
 • 9 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 10 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.000.000 đ
 • 11 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.300.000 đ
 • 12 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.600.000 đ
 • 13 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.900.000 đ
 • 14 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.200.000 đ
 • 15 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.500.000 đ
 • 16 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.800.000 đ
 • 17 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.100.000 đ
 • 18 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.480.000 đ
 • 36 Tháng

  • 255.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.180.000 đ
 • 48 Tháng

  • 240.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 60 Tháng

  • 225.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.500.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 3

Chỉ với 450.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 100GB
 • Băng thông/ Tháng :
 • FTP Account : 0
 • MySQL : 0
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 0
 • Alias/Park Domain : 0
 • Email POP3/webmail : 200
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 3
 • 6 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 7 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.150.000 đ
 • 8 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.600.000 đ
 • 9 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.050.000 đ
 • 10 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.500.000 đ
 • 11 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.950.000 đ
 • 12 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 13 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.850.000 đ
 • 14 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.300.000 đ
 • 15 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.750.000 đ
 • 16 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.200.000 đ
 • 17 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.650.000 đ
 • 18 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
 • 24 Tháng

  • 405.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 36 Tháng

  • 382.500 đ/Tháng
  • Tổng: 13.770.000 đ
 • 48 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 17.280.000 đ
 • 60 Tháng

  • 337.500 đ/Tháng
  • Tổng: 20.250.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

Tổng tiền: 0đ

Đặc tính kỹ thuật dịch vụ Email Hosting

 • Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng

 • Cho phép check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail).

 • Control Panel quản lý chuyên nghiệp

 • Giao diện người dùng dễ sử dụng.

 • Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần.

 • Tùy ý thiết lập dung lượng cho từng Mail Box.

 • Thiết lập chế độ cho email đi-đến.

 • Tính năng e-mail tự động hồi âm (Email Autoresponders).

 • Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail.

 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

Content
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics