CLASSIC 1

50.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Email POP3/webmail: 5
 • Email Forwarders: 5
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 1
 • 12 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 45.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 42.500 đ/Tháng
  • Tổng: 1.530.000 đ
 • 48 Tháng

  • 40.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.920.000 đ
 • 60 Tháng

  • 37.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.250.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 2

100.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Email POP3/webmail: 20
 • Email Forwarders: 20
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 2
 • 12 Tháng

  • 100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 36 Tháng

  • 85.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.060.000 đ
 • 48 Tháng

  • 80.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.840.000 đ
 • 60 Tháng

  • 75.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.500.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 3

145.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Email POP3/webmail: 25
 • Email Forwarders: 25
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 3
 • 6 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 870.000 đ
 • 12 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.740.000 đ
 • 24 Tháng

  • 130.500 đ/Tháng
  • Tổng: 3.132.000 đ
 • 36 Tháng

  • 123.250 đ/Tháng
  • Tổng: 4.437.000 đ
 • 48 Tháng

  • 116.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.568.000 đ
 • 60 Tháng

  • 108.750 đ/Tháng
  • Tổng: 6.525.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 1

180.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 20 GB
 • Email POP3/webmail: 50
 • Email Forwarders: 50
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 1
 • 6 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 12 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 24 Tháng

  • 162.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.888.000 đ
 • 36 Tháng

  • 153.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.508.000 đ
 • 48 Tháng

  • 144.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.912.000 đ
 • 60 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 2

300.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB
 • Email POP3/webmail: 100
 • Email Forwarders: 100
 • Tên miền : 2
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 2
 • 6 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.800.000 đ
 • 12 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.480.000 đ
 • 36 Tháng

  • 255.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.180.000 đ
 • 48 Tháng

  • 240.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 60 Tháng

  • 225.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.500.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 3

450.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 100 GB
 • Email POP3/webmail: 200
 • Email Forwarders: 200
 • Tên miền : 3
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 3
 • 6 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 12 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 405.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 36 Tháng

  • 382.500 đ/Tháng
  • Tổng: 13.770.000 đ
 • 48 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 17.280.000 đ
 • 60 Tháng

  • 337.500 đ/Tháng
  • Tổng: 20.250.000 đ
Không, cám ơn!

Đặc tính kỹ thuật dịch vụ Email Hosting

 • Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng

 • Cho phép check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail).

 • Control Panel quản lý chuyên nghiệp

 • Giao diện người dùng dễ sử dụng.

 • Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần.

 • Tùy ý thiết lập dung lượng cho từng Mail Box.

 • Thiết lập chế độ cho email đi-đến.

 • Tính năng e-mail tự động hồi âm (Email Autoresponders).

 • Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail.

 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

So sánh các gói Email

CLASSIC 1

50.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Email POP3/webmail: 5
 • Email Forwarders: 5
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 1
 • 12 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 45.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 42.500 đ/Tháng
  • Tổng: 1.530.000 đ
 • 48 Tháng

  • 40.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.920.000 đ
 • 60 Tháng

  • 37.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.250.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 2

100.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Email POP3/webmail: 20
 • Email Forwarders: 20
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 2
 • 12 Tháng

  • 100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 36 Tháng

  • 85.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.060.000 đ
 • 48 Tháng

  • 80.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.840.000 đ
 • 60 Tháng

  • 75.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.500.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 3

145.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Email POP3/webmail: 25
 • Email Forwarders: 25
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 3
 • 6 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 870.000 đ
 • 12 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.740.000 đ
 • 24 Tháng

  • 130.500 đ/Tháng
  • Tổng: 3.132.000 đ
 • 36 Tháng

  • 123.250 đ/Tháng
  • Tổng: 4.437.000 đ
 • 48 Tháng

  • 116.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.568.000 đ
 • 60 Tháng

  • 108.750 đ/Tháng
  • Tổng: 6.525.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 1

180.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 20 GB
 • Email POP3/webmail: 50
 • Email Forwarders: 50
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 1
 • 6 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 12 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 24 Tháng

  • 162.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.888.000 đ
 • 36 Tháng

  • 153.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.508.000 đ
 • 48 Tháng

  • 144.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.912.000 đ
 • 60 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 2

300.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB
 • Email POP3/webmail: 100
 • Email Forwarders: 100
 • Tên miền : 2
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 2
 • 6 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.800.000 đ
 • 12 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.480.000 đ
 • 36 Tháng

  • 255.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.180.000 đ
 • 48 Tháng

  • 240.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 60 Tháng

  • 225.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.500.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 3

450.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 100 GB
 • Email POP3/webmail: 200
 • Email Forwarders: 200
 • Tên miền : 3
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 3
 • 6 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 12 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 405.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 36 Tháng

  • 382.500 đ/Tháng
  • Tổng: 13.770.000 đ
 • 48 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 17.280.000 đ
 • 60 Tháng

  • 337.500 đ/Tháng
  • Tổng: 20.250.000 đ
Không, cám ơn!
Hệ thống máy chủ Mail dùng riêng độc lập của Nhân Hòa là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng Email lớn, thường xuyên. Với các giải pháp Email chuyên nghiệp sẽ đảm bảo khả năng gửi nhận Email offline và online giữa hai hệ thống được thông suốt, tốc độ nhanh, độ ổn định và bảo mật cao

Đặc tính kỹ thuật dịch vụ Email Hosting

 • Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng

 • Cho phép check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail).

 • Control Panel quản lý chuyên nghiệp

 • Giao diện người dùng dễ sử dụng.

 • Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần.

 • Tùy ý thiết lập dung lượng cho từng Mail Box.

 • Thiết lập chế độ cho email đi-đến.

 • Tính năng e-mail tự động hồi âm (Email Autoresponders).

 • Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail.

 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

CLASSIC 1

50.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Email POP3/webmail: 5
 • Email Forwarders: 5
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 1
 • 12 Tháng

  • 50.000 đ/Tháng
  • Tổng: 600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 45.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 42.500 đ/Tháng
  • Tổng: 1.530.000 đ
 • 48 Tháng

  • 40.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.920.000 đ
 • 60 Tháng

  • 37.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.250.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 2

100.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Email POP3/webmail: 20
 • Email Forwarders: 20
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 2
 • 12 Tháng

  • 100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 36 Tháng

  • 85.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.060.000 đ
 • 48 Tháng

  • 80.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.840.000 đ
 • 60 Tháng

  • 75.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.500.000 đ
Không, cám ơn!

CLASSIC 3

145.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Email POP3/webmail: 25
 • Email Forwarders: 25
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói CLASSIC 3
 • 6 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 870.000 đ
 • 12 Tháng

  • 145.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.740.000 đ
 • 24 Tháng

  • 130.500 đ/Tháng
  • Tổng: 3.132.000 đ
 • 36 Tháng

  • 123.250 đ/Tháng
  • Tổng: 4.437.000 đ
 • 48 Tháng

  • 116.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.568.000 đ
 • 60 Tháng

  • 108.750 đ/Tháng
  • Tổng: 6.525.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 1

180.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 20 GB
 • Email POP3/webmail: 50
 • Email Forwarders: 50
 • Tên miền : 1
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 1
 • 6 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 12 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 24 Tháng

  • 162.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.888.000 đ
 • 36 Tháng

  • 153.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.508.000 đ
 • 48 Tháng

  • 144.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.912.000 đ
 • 60 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 2

300.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB
 • Email POP3/webmail: 100
 • Email Forwarders: 100
 • Tên miền : 2
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 2
 • 6 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.800.000 đ
 • 12 Tháng

  • 300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.480.000 đ
 • 36 Tháng

  • 255.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.180.000 đ
 • 48 Tháng

  • 240.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 60 Tháng

  • 225.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.500.000 đ
Không, cám ơn!

BASIC 3

450.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 100 GB
 • Email POP3/webmail: 200
 • Email Forwarders: 200
 • Tên miền : 3
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói BASIC 3
 • 6 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 12 Tháng

  • 450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 405.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 36 Tháng

  • 382.500 đ/Tháng
  • Tổng: 13.770.000 đ
 • 48 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 17.280.000 đ
 • 60 Tháng

  • 337.500 đ/Tháng
  • Tổng: 20.250.000 đ
Không, cám ơn!
Hệ thống máy chủ Mail dùng riêng độc lập của Nhân Hòa là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng Email lớn, thường xuyên. Với các giải pháp Email chuyên nghiệp sẽ đảm bảo khả năng gửi nhận Email offline và online giữa hai hệ thống được thông suốt, tốc độ nhanh, độ ổn định và bảo mật cao

Đặc tính kỹ thuật dịch vụ Email Hosting

 • Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng

 • Cho phép check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail).

 • Control Panel quản lý chuyên nghiệp

 • Giao diện người dùng dễ sử dụng.

 • Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần.

 • Tùy ý thiết lập dung lượng cho từng Mail Box.

 • Thiết lập chế độ cho email đi-đến.

 • Tính năng e-mail tự động hồi âm (Email Autoresponders).

 • Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail.

 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

..
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics